رنگ های فوری خودرویی واکو
رنگ های فوری خودرویی واکو
رنگ های فوری خودرویی واکو
رنگ های صنعتی واکو

رنگ های فوری خودرویی واکو

رنگ نیترو سلولزی واکو بر پایه رزین نیترو سلولز و الکید مخصوص تولید شده است که براقیت و ثبات بسیار خوبی را در مقابل نور و عوامل جوی از خود نشان می دهد. این رنگ مقاومت بسیار بالایی در برابر بنزین و روغن های معدنی دارا می باشد.

موارد استفاده:

رنگ نیترو سلولزی واکو به عنوان پوشش نهایی جهت انواع اتومبیل و فلز و سایر وسایل مصرف دارد. این رنگ بایستی روی سطوحی که کاملا تمیز و خشک می باشد به کار برده شود.

شرایط کاربرد:

قبل از مصرف محتویات قوطی را کاملا به هم زده، یکنواخت نمایید و سپس با تینـــر فـــوری واکـــو مخـلوط نـمــوده و استفاده کنید. تینر نامرغوب در چسبندگی به سطح و براقیت و سایر خصوصیات فیزیکی آن اثر نامطلوب به جای می گذارد.از تینر واکو جهت رقیق کردن و شست و شوی وسایل استفاده کنید.

موارد کاربرد رنگ های فوری خودرویی واکو